POLITIKA PRIVATNOSTI DRUŠTVA BRODOKOMERC NOVA d.o.o.

 

Društvu BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Vaša je privatnost vrlo važna. Zbog toga vodimo računa o tome da je svaka obrada Vaših osobnih podataka u skladu sa zahtjevima o zaštiti osobnih podataka predviđenih Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka, Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i drugim propisima Republike Hrvatske.

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. stoga je donijelo Pravilnik o zaštiti osobnih podataka kojim je detaljno uređen način postupanja društva u odnosu na osobne podatke.

 

Podaci o Voditelju obrade:

Voditelj obrade je društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o., Jelačićev trg 4, Rijeka.

Kontakt podaci:

BRODOKOMERC NOVA d.o.o.

Jelačićev trg 4

51000 Rijeka

Telefon: 051/657-111

E-mail: uprava@brodokomerc.hr

 

Kontaktni podaci službenika za zaštitu podataka:

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. imenovalo je službenika za zaštitu podataka. Za sva pitanja vezana uz obradu Vaših osobnih podataka možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka na sljedeće kontakt adrese:

BRODOKOMERC NOVA d.o.o.

Službenik za zaštitu podataka

Jelačićev trg 4

51000 Rijeka

Telefon: 051/657-165

E-mail: sluzbenik.zop@brodokomerc.hr

 

Koje podatke prikuplja društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o., na koji se način koriste podaci, u koju svrhu i po kojoj pravnoj osnovi?

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. će od Vas prikupljati osobne podatke samo u posebne, izričite i zakonite svrhe te će se ti podaci obrađivati zakonito, pošteno i transparentno. To znači da ćemo od Vas tražiti osobne podatke samo u sljedećim slučajevima:

 • - ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha
 • - obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora
 • - obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o.
 • - obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe
 • - obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o. ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

 

Informacije o Vašim osobnim podacima dobivamo ili od Vas kao ispitanika ili iz nekog drugog izvora ovisno o vrsti poslovnog odnosa, odnosno o osnovi i svrsi obrade, ali samo u opsegu koji je nužan za ispunjenje neke zakonite svrhe. Na temelju navedenih zakonitih svrha obrade osobnih podataka društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. prikupljati će različite vrste osobnih podataka, a osobito podatke o radnicima na temelju propisa koji uređuju radne odnose, podatke o strankama iz ugovora sklopljenih s BRODOKOMERC NOVA d.o.o. na temelju propisa koji uređuju obvezne odnose, podatke iz postupaka u kojima je društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. stranka na temelju propisa koji uređuju te postupke te druge osobne podatke čija obrada ispunjava uvjet zakonitosti.

Ako informacije o Vašim podacima ne dobivamo od Vas kao ispitanika, već iz nekog drugog izvora, o tome ćete biti obaviješteni. Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. nije Vas dužno obavijestiti o obradi ako već posjedujete informacije o obradi, ako je pružanje takvih informacija nemoguće ili bi zahtjevalo nerazmjerne napore, ako je dobivanje ili otkrivanje podataka izrijekom propisano pravom Europske unije ili pravom Republike Hrvatske, a koje predviđa odgovarajuće mjere zaštite legitimnih interesa ispitanika ili ako osobni podaci moraju ostati povjerljivi u skladu s obvezom čuvanja profesionalne tajne koju uređuje pravo Europske unije ili pravo Republike Hrvatske.

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. prikupljati će samo one vrste osobnih podataka koje su primjerene, bitne i ograničene na ono što je nužno da bi se ispunila svrha zbog koje se osobni podaci prikupljaju, a nakon što prestane svrha radi koje se osobni podaci obrađuju Vaši osobni podaci će se brisati.

 

Kome društvo BRODOKOMERC NOVA otkriva moje osobne podatke?

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Vaše osobne podatke neće otkrivati primateljima ili trećim stranama u Republici Hrvatskoj, Europskoj uniji, trećim zemljama ili međunarodnoj organizaciji osim u slučajevima kada je otkrivanje osobnih podataka predviđeno propisima Europske unije ili Republike Hrvatske.

 

Koja su moja prava u odnosu na osobne podatke koji se na mene odnose?

 

1. Pravo na pristup

Ukoliko Vas zanima obrađuju li se u društvu BRODOKOMERC NOVA d.o.o. osobni podaci koji se na Vas odnose imate pravo u svakom trenutku dobiti o tome potvrdu te ukoliko se Vaši osobni podaci obrađuju imate pravo na pristup tim podacima i pravo na sljedeće informacije:

 • - svrha obrade
 • - kategorija osobnih podataka o kojima je riječ
 • - primatelji ili kategorije primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će biti otkriveni
 • - predviđeno razdoblje u kojem će osobni podaci biti pohranjeni
 • - postojanju prava da od društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o. zatražite ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade
 • - pravo na podnošenje pritužbe Agenciji za zaštitu osobnih podataka
 • - ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svaku dostupnu informaciju o njihovu izvoru
 • - postojanje automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila

 

Da bi Vam olakšali pravo na pristup Vašim osobnim podacima na sljedećoj poveznici nalazi se Obrazac zahtjeva. Navedeni obrazac ispunite i dostavite na e-mail adresu sluzbenik.zop@brodokomerc.hr te ćemo Vam po zaprimanju obrasca bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana dostaviti tražene informacije i kopiju osobnih podataka koji se obrađuju.  Prva kopija će Vam biti dostavljena besplatno, a za sve ostale kopije društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. može Vam naplatiti razumnu naknadu.

Pravo na informiranje o osobnim podacima koji se u odnosu na Vas obrađuju možete ostvariti i na drugi način, odnosno drugim sredstvima komunikacije po Vašem izboru.

 

2. Pravo na ispravak

Ukoliko smatrate da bi Vaši podaci koji se obrađuju mogli biti netočni ili nepotpuni imate pravo od društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o. zatražiti ispravak osobnih podataka.

Da bi Vam olakšali pravo na ispravak Vaših osobnih podataka na sljedećoj poveznici nalazi se Obrazac zahtjeva za ispravak. Navedeni obrazac ispunite i dostavite na e-mail adresu sluzbenik.zop@brodokomerc.hr te ćemo po zaprimanju obrasca bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana Vaše podatke ispraviti ili u pisanom obliku obrazložiti zašto se Vaš zahtjev ne može provesti.

Pravo na ispravak osobnih podataka koji se u odnosu na Vas obrađuju možete ostvariti i na drugi način, odnosno drugim sredstvima komunikacije po Vašem izboru.

 

3. Pravo na brisanje

Ukoliko želite da se osobni podaci koji se u odnosu na Vas obrađuju izbrišu imate pravo od društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o. tražiti brisanje Vaših osobnih podatka. Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Vaše će podatke izbrisati ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • - osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni
 • - ispitanik je povukao privolu na kojoj se obrada temelji i ne postoji druga pravna osnova za obradu
 • - ispitanik je uložio prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
 • - osobni podaci nezakonito su obrađeni
 • - osobni podaci moraju se brisati radi poštivanja pravne obveze iz prava Europske unije ili Republike Hrvatske
 • - osobni podaci prikupljeni su u vezi s ponudom usluge informacijskog društva

 

Da bi Vam olakšali pravo na brisanje Vaših osobnih podataka na sljedećoj poveznici nalazi se Obrazac zahtjeva za brisanje. Navedeni obrazac ispunite i dostavite na e-mail adresu sluzbenik.zop@brodokomerc.hr te ćemo po zaprimanju obrasca bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana Vaše podatke izbrisati ili u pisanom obliku obrazložiti zašto se Vaš zahtjev ne može provesti.

Pravo na brisanje osobnih podataka koji se u odnosu na Vas obrađuju možete ostvariti i na drugi način, odnosno drugim sredstvima komunikacije po Vašem izboru.

 

4. Pravo na ograničenje obrade

Ukoliko osporavate točnost osobnih podataka koji se na Vas odnose, ukoliko je obrada nezakonita, a protivite se brisanju svojih osobnih podataka, ukoliko Vam je to potrebno radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ste uložili prigovor, a očekujete potvrdu nadilaze li legitimni razlozi društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o. Vaše razloge kao ispitanika imate pravo od društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o. zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka.

Da bi Vam olakšali pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka na sljedećoj poveznici nalazi se Obrazac zahtjeva za ograničenje obrade. Navedeni obrazac ispunite i dostavite na e-mail adresu sluzbenik.zop@brodokomerc.hr te ćemo po zaprimanju obrasca bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana ograničiti obradu Vaših osobnih podataka ili u pisanom obliku obrazložiti zašto se Vaš zahtjev ne može provesti.

Pravo na ograničenje obrade Vaših osobnih podataka koji se u odnosu na Vas obrađuju možete ostvariti i na drugi način, odnosno drugim sredstvima komunikacije po Vašem izboru.

 

5. Pravo na prenosivost podataka

Ukoliko želite zaprimiti Vaše osobne podatke u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te podatke prenijeti drugom voditelju obrade imate pravo na takav prijenos Vaših osobnih podataka.

Da bi Vam olakšali pravo na prijenos Vaših osobnih podataka na sljedećoj poveznici nalazi se Obrazac zahtjeva za prijenos podataka. Navedeni obrazac ispunite i dostavite na e-mail adresu sluzbenik.zop@brodokomerc.hr te ćemo po zaprimanju obrasca bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana Vaše podatke prenijeti ili u pisanom obliku obrazložiti zašto se Vaš zahtjev ne može provesti.

Pravo na prijenos Vaših osobnih možete ostvariti i na drugi način, odnosno drugim sredstvima komunikacije po Vašem izboru.

Ako je to tehnički izvedivo, društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. može Vaše osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade.

 

6. Pravo na prigovor

Ukoliko smatrate da se Vaši osobni podaci ne obrađuju sukladno propisima imate pravo društvu BRODOKOMERC NOVA d.o.o. uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se na Vas odnose. U tom slučaju društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. više ne smije obrađivati Vaše osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

Da bi Vam olakšali pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka na sljedećoj poveznici nalazi se Obrazac prigovora. Navedeni obrazac ispunite i dostavite na e-mail adresu sluzbenik.zop@brodokomerc.hr te ćemo po zaprimanju obrasca bez odgađanja, a najkasnije u roku od mjesec dana uvažiti Vaš prigovor ili u pisanom obliku obrazložiti zašto se Vaš zahtjev ne može provesti..

Pravo na prigovor na obradu Vaših osobnih podataka možete ostvariti i na drugi način, odnosno drugim sredstvima komunikacije po Vašem izboru.

Također, svatko ima pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka ako smatra da obrada osobnih podataka koja se odnosi na njega nije u skladu s Općom uredbom za zaštitu osobnih podataka.

 

Jesu li moji osobni podaci sigurni?

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. obrađuje Vaše osobne podatke na način kojim se osigurava odgovarajuća sigurnost osobnih podataka. Zbog uspostavljanja odgovarajućeg stupnja sigurnosti Vaših osobnih podataka provodimo različite organizacijske i tehničke mjere zaštite te je društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. donijelo Pravilnik o tehničkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka kojim jamčimo visok stupanj zaštite Vaših osobnih podataka.

Društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. tako primjerice provodi sljedeće tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti:

 • - pseudoanonimizacija i enkripcija osobnih podataka kada je primjenjivo
 • - osiguranje trajne povjerljivosti, cjelovitosti, dostupnosti i otpornosti sustava i usluga obrade
 • - osiguranje pravodobne ponovne uspostave dostupnosti osobnih podataka i pristupa njima u slučaju fizičkog ili tehničkog incidenta
 • - osiguranje procesa za redovito testiranje, ocjenjivanje i procjenjivanje učinkovitosti tehničkih i organizacijskih mjera za osiguravanje sigurnosti obrade

 

U svrhu dodatne organizacijske i tehničke zaštite društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. surađuje sa izvršiteljima obrade koji jamče provedbu odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera na način da je obrada u skladu sa zahtjevima iz Opće uredbe za zaštitu osobnih podataka i da se njima osigurava zaštita prava ispitanika.

Također, društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. poduzima mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod njegovom odgovornošću, a koji ima pristup osobnim podacima ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama društva BRODOKOMERC NOVA d.o.o.

Ukoliko unatoč poduzetim zaštitnim mjerama dođe do povrede Vaših osobnih podataka koje će vjerojatno prouzročiti visok rizik za prava i slobode pojedinca, društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. će Vas o tome obavijestiti bez nepotrebnog odgađanja, osim ako je ispunjen neki od sljedećih uvjeta:

 • - društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. poduzelo je odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite i te su mjere primijenjene na osobne podatke pogođene povredom osobnih podataka, posebno one koje osobne podatke čine nerazumljivima bilo kojoj osobi koja im nije ovlaštena pristupiti kao što je enkripcija,
 • - društvo BRODOKOMERC NOVA d.o.o. poduzelo je naknadne mjere kojima se osigurava da više nije vjerojatno da će doći do visokog rizika za prava i slobode,
 • - time bi se zahtjevao nerazmjeran napor, u kojem slučaju mora postojati javno obavješćivanje ili slična mjera kojom se ispitanici obavješćuju na jednako djelotvoran način.